هزینه های کلیه فیلد های زیبایی و پوست آکادمی بانوی فردوس

آموزشگاه بانوی فردوس در راستای شفاف سازی و احترام به حقوق مشتریان خود شرح کلیه خدمات خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

از آنجا که آکادمی بانوی فردوس زیر نظر سازمان فنی حرفه‌ای بوده و برخی رشته‌های اعلام شده در سایت سازمان به روز نبوده امکان کمی تغییر در این قیمت‌ها وجود دارد.


Needs:
  • knowledge of Adobe Creative Suite
  • creativity and extraordinary approach
  • knowledge of current trends
  • experience in similar position
  • knowledge of responsive web design


Offer:
  • Great job in a reputable company
  • Interesting projects for leading brands
  • Opportunity for professional development
  • Attractive salary


Those interested and meet the above conditions, please send your CV together with personal details by e-mail address noreply@envato.com.